PRIVACY VERKLARING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Hierin wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om de verklaring periodiek te raadplegen.

Retail & Brands Festival verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website. Dit om haar klanten zo goed mogelijk te helpen.
Retail & Brands Festival verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van je persoonsgegevens is:
CuriousYou
Burgemeester Pabstlaan 10-D6
2131 XE Hoofddorp
KvK nummer 61667153

RetailTrends Media
Lindelaan 8
6721 VC Bennekom

Voor vragen kun je altijd contact opnemen via info@retailandbrandsfestival.nl of 06-27071616

Welke persoonsgegevens verwerkt Retail & Brands Festival?
Retail & Brands Festival verwerkt de volgende persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening:
Voor- en achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Emailadres
(hierna te noemen: NAWTE) van klanten, leveranciers en relaties.

Retail & Brands Festvial  verwerkt deze gegevens om met haar klanten te kunnen communiceren en haar kaartverkoop te kunnen administreren. Dit geldt tevens voor de bedrijven waar Retail & Brands Festival mee samenwerkt (leveranciers en relaties). Ook hiervan bewaart Retail & Brands Festival de NAWTE  gegevens.

Nieuwsbrief
Retail & Brands Festival stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Hiervoor kan je je altijd gemakkelijk weer afmelden via de afmeld optie in de nieuwsbrief. Het doel van het versturen van de nieuwsbrief is je op de hoogte te houden van de activiteiten van Retail & Brands Festival en het doen van eventuele aanbiedingen.

Website
Op de website maakt Retail & Brands Festival gebruik van Google Analytics tags. Zo wordt er bijgehouden welk verkeer er op de website is, en probeert Retail & Brands Festival de website te optimaliseren voor gebruik. De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of emailadres.

Rechten van betrokkenen: inzage en correctie
Onder de privacy regelgeving heb je als persoon van wie gegevens worden verwerkt een aantal rechten, zoals het recht op inzag en correctie. Retail & Brands Festival doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

Heb je tips of opmerkingen? Laat het dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@retailandbrandsfestival.nl of via + 31 6 27071616.

Je hebt het recht op:
Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens Retail & Brands Festival van jou verwerkt. En Retail & Brands Festival vertelt je graag meer over het hoe en waarom ze die gegevens verwerkt.
Rectificatie: Heb je het idee dat Retail & Brands Festival de verkeerde gegevens van jou heeft? Laat het dan weten, dan wordt het direct gecorrigeerd.
Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die Retail & Brands Festival van jou heeft laten verwijderen. Het kan zijn dat die gegevens voor andere doeleinden nog wel verwerkt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren (Belastingdienst, etc.)
Beperking verwerking: Heb je het idee dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist worden verwerkt? Dan kun je die verwerking ook laten beperken als je daar een gegronde reden voor hebt. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van je gegevens door Retail & Brands Festival.
Bezwaar (verzet): Je kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of ontvangst van marketinginformatie. Dan zal Retail & Brands Festival die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Je kunt je voor de nieuwsbrief afmelden via de afmeldmogelijkheid in de betreffende mailing.
Gegevensoverdraagbaarheid: Dit is het recht om je persoonsgegevens over te (laten) dragen als de verwerking van persoonsgegevens door Retail & Brands Festival berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:
Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat Retail & Brands Festival niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Klantdata worden verwijderd, maximaal 3 jaar na het beëindigen van de samenwerking.

Doorgifte naar landen buiten de EER
Je persoonsgegevens worden alleen door Retail & Brands Festival of door Retail & Brands Festival ingeschakelde derden opgeslagen of verwerkt buiten de EER als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Verstrekking aan derden
Voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld technische dienstverleners. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Retail & Brands Festival. Het Retail & Brands Festival draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Retail & Brands Festival optreden als verwerker, hebben een verwerkersovereenkomst met Retail & Brands Festival afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij alleen persoonsgegevens verwerken in opdracht van Retail & Brands Festival.
Ook werken we tijdens het Retail & Brands Festival samen met sponsors. Je zakelijke NAW-gegevens, functie, e-mailadres en zakelijk telefoonnummer worden beschikbaar gesteld na het festival aan alle betrokken sponsors met wie je een 1-op-1 gesprek hebt gehad. Deze deelnemerslijst kan worden verrijkt met data die wordt verzameld met behulp van de scanners die aanduiden of je op de stand bent geweest of bij welke “workshop” of “break-out” je aanwezig bent geweest.
Soms is Retail & Brands Festival wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Derden
01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. ManagedWP hosting
De website en back-ups van de website worden gehost bij ManagedWP hosting. Gegevens die jij achterlaat op de websites van Retail & Brands Festival zijn op de servers van ManagedWP hosting opgeslagen.

03. Aanmelder.nl
Aanmeldingen voor events, georganiseerd door CuriousYou, worden via aanmelder.nl verwerkt. Gegevens die hierbij worden achtergelaten, worden opgeslagen op de servers van aanmelder.nl

04. Sponsors
Je zakelijke NAW-gegevens, functie, e-mailadres en zakelijk telefoonnummer worden beschikbaar gesteld na het festival aan alle betrokken sponsors met wie je een 1-op-1 gesprek hebt gehad. Deze deelnemerslijst kan worden verrijkt met data die wordt verzameld met behulp van de scanners die aanduiden of je op de stand bent geweest of bij welke “workshop” of “break-out” je aanwezig bent geweest.

Beveiliging
Retail & Brands Festival neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Websites van derden
Op de website van Retail & Brands Festival is een aantal links naar websites van derden te vinden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites van derden en Retail & Brands Festival is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je op de desbetreffende website het privacy statement van deze organisatie lezen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met: CuriousYou, Burgemeester Pabstlaan 10-D6, 2131 XE Hoofddorp, hallo@curious-you.nl
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 25-05-2018.

Contact Us

Heb je een vraag? We zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.